רחובות על שם תנאים ואמוראים

חזרה למפה הראשית

'חזרה לרובע ז

רחוב אבטליון - נקרא על שם אבטליון, בן למשפחת גרים שהיה אב בית הדין בסוף תקופת הזוגות. הוא היה חברו של שמעיה, נשיא הסנהדרין.

רחוב אביי - נקרא על שם אביי, ראש ישיבת פומבדיתא, שהיה אמורא בבלי ובר- פלוגתא של רבא. הוויכוחים ביניהם מובאים בתלמוד הבבלי.

רחוב רבי אליעזר בן הורקנוס - נקרא על שם התנא הארץ-ישראלי, רבי אליעזר בן הורקנוס, שהיה רבו של רבי עקיבא והקים את ישיבת לוד. בדיוניו בהלכה הוא נטה לכיוון בית שמאי.

רחוב האמוראים - נקרא על שם האמוראים, חכמי ישראל שפעלו מחתימת המשנה ועד לחתימת התלמוד (בשנים 495-200). מדרשיהם, דיוניהם, השקלא-וטריא שלהם לליבון הסוגיות השונות - כל אלה מובאים בגמרא.

רחוב רב אשי - נקרא על שם רב אשי גדול האמוראים בבבל בדורו וראש ישיבת סורא. לפי המסורת הוא נחשב כעורך הבבלי.

רחוב הלל - נקרא על שם הלל הזקן, נשיא הסנהדרין ואבי שושלת החכמים שהנהיגה את העם עד המאה ה5-. ייסד את האסכולה הקרויה "בית הלל". הלל נודע בחכמתו, בענוותנתו ובמתינותו, בניגוד לקפדנות של שמאי.

רחוב רב חיסדא - נקרא על שם רב חיסדא, ראש ישיבת סורא, שהיה מאמוראי בבל. בנה את ישיבת סורא בכספו. מאמרי הלכה ואגדה רבים הובאו בשמו בתלמוד הבבלי והירושלמי.

רחוב חנינה בן דוסא - נקרא על שם התנא רבי חנינה בן דוסא, שחי בארץ ישראל לאחר חורבן הבית השני. היה תלמיד-חבר של רבן יוחנן בן זכאי, והיה מהראשונים שעסקו בתורת הנסתר.

רחוב רבי טרפון - נקרא על שם התנא רבי טרפון, שהיה מגדולי החכמים ביבנה ונשא ונתן בהלכה עם רבי עקיבא.

רחוב יהודה הנשיא - נקרא על שם עורך המשנה, רבי יהודה הנשיא, שהיה מנהיג מדיני ורוחני של יהודי ארץ ישראל. רבי יהודה הנשיא פעל בבית שערים ובציפורי שבגליל וקיים קשרים עם השלטונות ברומא. הוא היה עשיר מופלג, ונודע בחכמתו, בקדושתו ובענוותנותו.

רחוב רבן יוחנן בן זכאי - נקרא על שם אחד מגדולי התנאים בארץ ישראל שלאחר חורבן בית שני. האגדה מספרת שהוא הוצא מירושלים הנצורה בעורמה - בארון מתים. רבן יוחנן בן זכאי הקים בית מדרש ומרכז תורני ביבנה. הוא היה ראשון החכמים שעסקו גם בתורת הנסתר. היה בעד דו-קיום בשלום עם השלטון הרומי.

רחוב רבי יוסי בר חלפתא - הרחוב נקרא על שם התנא הנקרא בדרך כלל רק בשם רבי יוסי, שהיה מתלמידיו של רבי עקיבא. היה ממחדשי לימוד התורה, עסק באגדה והיה אב בית דין בציפורי. התפרנס מעיבוד עורות.

רחוב רבי ינאי - נקרא על שם תלמידו של רבי יהודה הנשיא, רבי ינאי, אמורא שחי בארץ ישראל. נשא ונתן בהלכה ועסק באגדה.

רחוב רבי מאיר בעל הנס - נקרא על שם התנא מאיר בעל הנס, מראשי הדור שלאחר בר-כוכבא. רבי מאיר היה תלמידו של רבי עקיבא, ודגל במדיניות מתונה כלפי הרומאים. רבי מאיר בעל הנס הוא דמות מרכזית בתקופת התנאים. קברו נמצא בטבריה ורבים נוסעים לשם כדי להתפלל לישועת הפרט והכלל.

רחוב רבי עקביא בן מהללאל - נקרא על שם התנא עקביא בן מהללאל, חבר הסנהדרין. בשעתו הוצעה לו משרת אב בית דין בתנאי שיחזור בו ממספר הלכות, אך הוא סירב.

רחוב רבא - נקרא על שם רבא, אמורא בבלי, שהיה בר-פלוגתא של אביי. בוויכוחים ביניהם נפסקה בדרך כלל ההלכה כרבא, להוציא שישה עניינים שבהם נפסקה ההלכה כאביי.

רחוב רבינא - נקרא על שם האמורא הבבלי רבינא, מתלמידי רבא וחברו של רב אשי שהיה ראש ישיבת סורא. במותו נסתיימה תקופת האמוראים ונפתחה תקופת הסבוראים.

רחוב רשב"י - נקרא על שם התנא רבי שמעון בר-יוחאי, שהיה מתלמידיו של רבי עקיבא. הרומאים גזרו עליו מיתה ולכן הוא הסתתר במערה עם בנו אלעזר במשך שתים-עשרה שנה. בשנים אלה הם ניזונו מעץ חרובים שגדל ליד המערה ושתו מי מעיין שנבקע להם. לפי המסורת, במהלך שנים אלה רשב"י חיבר את ספר "הזוהר". מקום קבורתו במירון, ולכן עורכים שם הילולה בל"ג בעומר, יום פטירתו.

רחוב שמאי - נקרא על שם ראש הסנהדרין, בן זוגו של הלל, שעמד בראש בית המדרש הנקרא "בית שמאי". בדרך כלל שמאי הקפיד בהלכה והחמיר יותר מהלל.

רחוב רבי שמעון בן שטח - נקרא על שם חכם מימי הבית השני, אחיה של שלומציון המלכה, רבי שמעון בן שטח, שהיה ראש הפרושים. התפרסם כאחד מגדולי החכמים אשר התקין תקנות.

רחוב שמעיה - נקרא על שם שמעיה, נשיא הסנהדרין. שמעיה ואבטליון חברו יחד ללימוד. הם היו הזוג הרביעי של תקופת הזוגות (שקדמה לתקופת התנאים).

רחוב התנאים והאמוראים - נקרא על שם כינוים של חכמי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד. התנאים, מימי הלל הזקן ועד לחתימת המשנה, עסקו בחיבור המשנה ומדרשי ההלכה והיו מעורבים בחיי החברה והעם. האמוראים פעלו מחתימת המשנה ועד חתימת התלמוד; דיוניהם ומדרשיהם מובאים בתלמוד.